Vedtekter

Vedtektene kan lastes ned som .pdf fil via dokumentarkivet her eller leses direkte på web-siden nedenfor.

Snarveier til paragrafene:

 1. Eiendommen – formål
 2. Organisering av sameiet
 3. Rettslig råderett
 4. Rett til bruk
 5. Enerett til bruk av felles arealer
 6. Husordensregler
 7. Bygningsmessige arbeider
 8. Felleskostnader
 9. Vedlikehold
 10. Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse
 11. Styret
 12. Sameiermøtet
 13. Forretningsfører
 14. Mindretallsvern
 15. Endringer i vedtektene
 16. Generelle plikter
 17. Kameraovervåkning av fellesarealer
 18. Opptak av lån
 19. El-Bil strømuttak i garasjekjeller

Vedlegg 1

VEDTEKTER FOR HOFFSPARKBOLIGSAMEIE

Fastsatt på konstituerende sameiermøte den 1 februar 2005,

med endringer vedtatt i sameiermøte 16.03.2010, 23.03.2011, 03.03.2015 og 1.3.2016, med endringer vedtatt på sameiermøte 18.04.2017

§ 1 Eiendommen – formål
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr. 31, bnr. 203 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av eiendommen med fellesanlegg.

§ 2 Organisering av sameiet
Sameiet består av 101 boligseksjoner. Til hver seksjon er knyttet enerett til bruk av bruksenheten. En bruksenhet består av hoveddel og tilleggsdel.

Sameiebrøkene bygger på hoveddelens bruksareal, BRA.

§ 3 Rettslig råderett
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon med tilleggsareal, herunder rett til salg, pantsettelse og utleie. Sameiet ved styret har likevel panterett i seksjonen for krav mot sameieren for et beløp som svarer til folketrygdens grunnbeløp, jfr. Eierseksjonsloven § 25.

Parkeringsplasser som utgjør tilleggsdeler til seksjonene, kan overdras internt i sameiet. Parkeringsplasser kan ikke overdras til andre enn sameiets seksjonseiere.

Ved overdragelse eller utleie av parkeringsplass skal styret snarest mulig gis melding om navn og adresse på erverver eller leietaker.

§ 4 Rett til bruk
Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsdel og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til.

Bruksenheten og fellesarealene kan brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bodene og parkeringsplassene må bare benyttes til det de er beregnet eller vanlig brukt til. Dette gjelder også for stikkontakt i bod. Denne kan ikke benyttes til faste installasjoner, for eksempel fryseboks. Det er ikke adgang til å tette igjen nettingveggene i bodene.

Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt må ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonslovens § 13, annet ledd.

Det er ikke tillatt å utvide plattinger/uteplasser tilhørende sameierne i 1. etasje.

§ 5 Enerett til bruk av fellesarealer
Maksimalt to parkeringsplasser kan knyttes til den enkelte seksjon.

Styret har fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer i skjema for enerett til bruk av fellesarealer. Styret skal etter hvert som eneretten til bruk blir solgt sørge for å ajourføre listen over hvem som innehar eneretten til den enkelte parkeringsplassen, inntatt i vedlegg nr. 1.

§ 6 Husordensregler
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlig ordensregler for eiendommen.

§ 7 Bygningsmessige arbeider
Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser samt andre arbeider som kan endre bygningens utseende, skal godkjennes av styret.

Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet på sameiermøtet til avgjørelse.

Ledning, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av sameierens eller husstandsmedlemmenes funksjonshemming. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

§ 8 Felleskostnader
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) fordeles på sameierne etter sameiebrøken.

Dette gjelder ikke kostnader ved drift og indre vedlikehold av parkeringsanlegget som fordeles forholdsmessig på sameierne etter antall parkeringsplasser den enkelte seksjon disponerer som tilleggsareal.

Der særlige grunner taler for det skal en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.

Den enkelte sameier betaler akontobeløp fastsatt av sameiermøtet eller styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet skal også dekke avsetning til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.

§ 9 Vedlikehold
Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet og tilleggsdel slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Det samme gjelder for fellesareal der en seksjonseier er gitt midlertidig rett til bruk.

Den enkelte sameier plikter også å vedlikeholde eget tilleggsareal utomhus, slik at det holdes i alminnelig god stand. På disse arealene er det ikke tillatt å ha trær, busker, eller hekker som er høyere enn to -2-meter, eller planter som unødig hindrer sol eller utsyn fra andre boliger. Gjerder, levegger og boder som ligger på eller avgrenser tilleggsareal er sameiets ansvar. Disse må ikke endres og nye må ikke monteres uten at sameiermøtet har godkjent det med 2/3 flertall.

Innvendige flater på utgangsdører fra seksjon samt innvendig vedlikehold av vinduer hører under den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt. Utvendig vedlikehold av vinduskarmer og utgangsdører og utskifting av vinduer og utgangsdører er derimot sameiets ansvar.

Vedlikehold av balkonger / terrasser hører inn under sameiet. Dette gjelder likevel ikke trelemmer på gulv som er den enkelte sameiers ansvar. Den enkelte sameier plikter også å påse at sluk på balkong / terrasse holdes fritt for skitt.

Bodene i parkeringsanlegg (dør, lås m.m) skal vedlikeholdes av den enkelte sameier.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreingspunkt til seksjonen, og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsskap / tavle.

Ytre vedlikehold av eiendommen med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiets ansvar. Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. Sameierne kan ikke pålegges å utføre dugnad på fellesarealer.

Den enkelte sameier plikter å vedlikeholde sin egen kjøkkenvifte. Med dette innebærer å bytte filter en gang i året, samt å rengjøre viftehus for fett og støv minst en gang per år for å forhindre brann. (Se evt FDV-perm medfølgende leilighet.)

Den enkelte sameier har ansvar for å holde alle sluk i leiligheten åpne. Dette kan gjøres ved å bruke for eksempel ”Mudin” avløpsåpner som selges i alle VVS butikker.

Den enkelte sameier er ansvarlig for at radiatorer i leiligheten fungerer som de skal, her også termostater. Dersom de er i ustand skal sameier ta kontakt med vaktmester. Utgifter til reparasjon bekostes av den enkelte sameier.

§ 10 Mislighold. Pålegg om salg og krav om fravikelse
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. Eierseksjonsloven § 26. Medfører sameieren eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er hans oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven, jf. Eierseksjonslovens § 27.

§ 11 Styret
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder, 2 styremedlemmer og 1varamedlem. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med Eierseksjonslovens §31.Styrets beslutningsmyndighet, § 42 Ugildhet og § 43 Representasjon, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Det skal velges en valgkomite på to personer. Tidligere styremedlemmer ansees som spesielt godt egnet til å sitte i denne komiteen. Valgkomiteen utarbeider en skriftlig innstilling til nytt styre i god tid før sameiermøtet. Valgkomiteens leder presenterer dette på sameiermøtet.

Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noen spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets navn.

§12 Sameiermøtet
Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller til det ordinære sameiermøtet med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Sameier skal sende sine forslag til endring av vedtekter, husordensregler og/eller sameiets etablert praksis for drift og vedlikehold til styrets mailbox: styret.hoffsparken@gmail.com, merket: TIL ÅRLIG GENERALFORSAMLING – FORSLAG TIL ENDRING

Innkomne forslag og konstruktive innspill vil i årlig generalforsamling bli behandlet ihht Eierseksjonsloven §33 Sameiermøte

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel.

Innkalling til sameiermøte skjer skriftlig og skal sammen med tid og sted for møtet, bestemt angi de saker som skal behandles. Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet alltid behandle:

· Styrets årsberetning.

· Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til evt. godkjenning.

· Valg av styremedlemmer og varamedlem

I sameiermøte har sameierne stemmerett med en -1- stemme for hver seksjon de eier. Sameierne har rett til å møte ved fullmektig som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt, og fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte med mindre annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom sameiermøtet gir tillatelse.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller som sitt eget eller nærstående ansvar.

§ 13 Forretningsfører
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i samsvar med lov om eierseksjoner § 41.

§ 14 Mindretallsvern
Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

§15 Endringer i vedtektene
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.

§16 Generelle plikter
Sameierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av sameiermøtet.

§ 17 Kameraovervåkning av fellesarealer

Sameiermøtet har godkjent installering og kamera/videoovervåking av sameiets fellesarealer.

Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer.

Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte den minst krenkende form for overvåking.

§ 18 Opptak av lån
Styret kan oppta ett lån for å sikre opprettholdelse av eiendommens verdi. Fullmakten er begrenset oppad til maksimalt kr 4 millioner, med løpetid på 2 år.

For større låneopptak knyttet til forhold som går ut over alminnelig drift og vedlikehold, skal sameiermøtets samtykke innhentes.

Samtykke må gis av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 19 El-Bil strømuttak i garasjekjeller
Seksjonseier som ønsker å gjøre bruk av El-bil i garasjekjelleren må selv bekoste godkjent teknisk opplegg, kabling, uttak, egen måler for forbruk knyttet til netteier og vedlikehold av det tekniske opplegget. Kun 10 og 16 (Tesla) amper uttak er tillatt. Styret skal motta skriftlig melding (kopi fra installatør) når godkjent montering er foretatt. Det er en forutsetning at strøm kun benyttes til ladning av kjøretøy og at alle kostnader dekkes av den som disponerer den gjeldende parkeringsplass. Styret er berettiget til å fjerne kabler og annet utstyr som ikke er godkjent i henhold til ovennevnte.

Vedlegg nr. 1 til vedtekter, Hoffsparken Boligsameie

Sist oppdatert; 09.03.2015

Seksjonsnr. Park.pl.n Seksjon Park.pl. Seksjonsnr. Park.pl.n Seksjonsnr. Park.pl.nr. Seksjons Park.pl.nr.
r. snr. nr. r. nr.
2 71 26 6 46 76 68 36 86 57
6 16 28 21 48 1 69 37 88 59
7 7 30 4 49 33 71 40 89 55
9 73, 74 31 70 51 38 72 64 90 54
10 72 33 14 52 5 73 39 91 53
12 67 34 9 53 61 74 35 93 43
13 23 35 20 55 2 76 28 95 46
17 22 37 13 57 31 77 63 96 47
19 68 38 19 59 3 79 41 98 49
20 24 39 42 60 44 80 34 100 51
21 48 40 17 61 25 81 56 101 52
22 11 41 18 62 26 83 60 1 65
24 12 43 29 66 27 84 45 8 66
25 15 44 10 67 32 85 58 23 69
29 8 45 75 32 62 5 50