Styret

Nedenfor er en liste over medlemmer i dagens styre, valgkomiteen og en kort beskrivelse av styrets oppgaver.

RolleValgt for periodeNavn
Styreleder2019-21Erik Høivik Smedsrud
Styremedlem2019-21Jens Lohne Eftang
Styremedlem2020-22Ole-Bjørn Ellingsen Moe
Varamedlem2020-21Karin Bellander

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges på sameiets årsmøte, og skal fremme forslag til kommende årsmøte på styremedlemmer for neste periode.

Valgkomiteens oppgaver betjenes i perioden 2019-2020 av styret.

Seksjonseiere bes sende forslag og innspill til valgkomiteen via dette skjemaet.


Styrets oppgaver

 Det årlige sameiermøtet/generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer. Kun myndige personer kan være styremedlemmer.

Styrets oppgaver er å;

 • Representere selskapet utad og lede selskapet i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøte/generalforsamling
 • Treffe vedtak i alle saker, med mindre beslutningsmyndigheten ved lov eller vedtekter er flyttet til sameiermøte/generalforsamling
 • Godkjenne fakturaer til betaling
 • Vedta budsjett og sørge for forsvarlig drift
 • Foreta nødvendig regulering av felleskostnader
 • Treffe beslutning om bruk av midler til vedlikehold, bomiljøtiltak og andre driftsoppgaver
 • Forvalte og vedlikeholde selskapets fellesarealer og bygningsmasse
 • Inngå driftsavtaler
 • Godkjenne nye eiere og eventuelt behandle søknader om bruksoverlating/utleie
 • Påse at vedtekter og husordensregler overholdes
 • Behandle klagesaker
 • Ivareta henvendelser fra beboere
 • Sørge for at styremøter avholdes så ofte som nødvendig, og at det føres protokoll fra styremøtene
 • Ivareta selskapets HMS-ansvar og brannsikkerhet

Oversikten gjelder ordinære borettslag og eierseksjonssameier. Bestemmelser i det enkelte selskaps vedtekter kan avvike fra oversikten.